Zaloguj się Załóż konto
Polish (Poland)English (United Kingdom)

bham.pl Wiadomości Wielka Brytania Tusk grozi Wielkiej Brytanii: Po wyjściu z UE będzie drugoligowym graczem

Tusk grozi Wielkiej Brytanii: Po wyjściu z UE będzie drugoligowym graczem

Po wyj­ściu Wiel­kiej Bry­ta­nii z Unii Euro­pej­skiej kraj ten sta­nie się out­si­de­rem, dru­go­li­go­wym gra­czem – powie­dział Donald Tusk pod­czas swego wystą­pie­nia w Kole­gium Euro­pej­skim w Bru­gii.

Zda­niem szefa Rady Euro­pej­skiej po bre­xi­cie klu­czowe pozy­cje „na polu bitwy” zajmą Stany Zjed­no­czone, Chiny i Unia Euro­pej­ska.


Dodał jed­nak, że wyj­ście Wiel­kiej Bry­ta­nii z UE nie jest jesz­cze prze­są­dzone. „W tym meczu mie­li­śmy już dodat­kowy czas gry, teraz mamy dogrywkę, być może będą rzuty karne”. „Walcz­cie, nie pod­da­waj­cie się!” – zaape­lo­wał do Bry­tyj­czy­ków, odno­sząc się do zapla­no­wa­nych na 12 grud­nia przed­wcze­snych wybo­rów par­la­men­tar­nych.

Tusk powie­dział, że on sam zabie­gał o prze­su­nię­cie bre­xitu, by dać Zjed­no­czonemu Kró­le­stwu czas na prze­my­śle­nie wszyst­kiego i zmianę decy­zji w spra­wie jej wyj­ścia z Unii Euro­pej­skiej.

czwartek, 14 listopada 2019 07:07
 


Czytaj poprzedni artykuł:
Johnson odwiedził powodzian i został skrytykowany. "Nie spieszyłeś się, co, Boris?"
 Czytaj następny artykuł:
Świąteczna ciężarówka Coca-Coli w tym roku ominie Birmingham. Sprawdź, gdzie można ją zobaczyć