Zaloguj się Załóż konto
Polish (Poland)English (United Kingdom)

bham.pl Wiadomości Wielka Brytania Mini­mal­ne wyna­gro­dze­nie wzrośnie do 10 fun­tów na godzinę – obie­cuje Par­tia Pracy
Mini­mal­ne wyna­gro­dze­nie wzrośnie do 10 fun­tów na godzinę – obie­cuje Par­tia Pracy

Par­tia Pracy obie­cuje, że po wygra­niu wybo­rów wpro­wa­dzi natych­mia­stową podwyżkę mini­mal­nego wyna­gro­dze­nia w Wiel­kiej Bry­ta­nii.

Według obiet­nic Labu­rzy­stów wszyst­kie osoby powy­żej 16 roku życia będą zara­biać mini­mum 10 fun­tów na godzinę.

Taka podwyżka obję­łaby 7.5 miliona pra­cow­ni­ków w Wiel­kiej Bry­ta­nii w tym 1.2 miliona mło­dych ludzi.


Par­tia Pracy twier­dzi, że jej „realna” pen­sja zapewni pra­cow­ni­kom podwyżkę wyna­gro­dze­nia o pra­wie 6000 fun­tów.

Pra­cow­nicy, któ­rzy obec­nie zara­biają mini­malną płacę, otrzy­ma­liby natych­mia­stowy wzrost wyna­gro­dze­nia w wyso­ko­ści od 3 444 do 5 986 fun­tów.

Do 2024 roku Par­tia Pracy obie­cuje dać pra­cow­ni­kom, któ­rzy zara­biają kra­jową płacę mini­malną, o co naj­mniej 9 000 fun­tów wię­cej niż obie­cują torysi.

Obecna płaca mini­malna dla osób w wieku 25 lat i star­szych wynosi 8,21 £, a dla 16 do 17-lat­ków 4,35 £.


Lider Par­tii Pracy Jeremy Cor­byn powie­dział: „Podwyżka mini­mal­nego wyna­gro­dze­nia spo­wo­duje, że wię­cej pie­nię­dzy trafi do kie­szeni robot­ni­ków, któ­rzy ich naj­bar­dziej potrze­bują, i pobu­dzi gospo­darkę”.

Z kolei Cat Smith, mini­ster ds. Mło­dzieży w gabi­ne­cie Cieni Powie­dział, że dotych­cza­sowe prawo utwo­rzone przez par­tię kon­ser­wa­tywną znacz­nie utrud­niło życie mło­dym ludziom.

„Tysiące mło­dych pra­cow­ni­ków doświad­cza dys­kry­mi­na­cji, otrzy­mu­jąc niż­sze wyna­gro­dze­nie niż starsi kole­dzy za taką samą pracę.

Uwa­żamy, że wszy­scy mło­dzi ludzie zasłu­gują na wyna­gro­dze­nie, które im pozwoli god­nie żyć i że pra­cow­nicy powinni być nagra­dzani za swoją pracę, a nie za wiek. ”

niedziela, 17 listopada 2019 09:48
 
Polub nas na Facebooku
Obserwuj nas na Twitterze


Czytaj poprzedni artykuł:
Pożar akademika w Bolton. Z ogniem walczyło ponad 200 strażaków
  Czytaj następny artykuł:
Bre­xit: Prawie 100 tys. Pola­ków wyje­chało w ciągu roku z Wiel­kiej Bry­ta­nii!