Zaloguj się Załóż konto
Polish (Poland)English (United Kingdom)

bham.pl Wiadomości Wielka Brytania Bre­xit: Prawie 100 tys. Pola­ków wyje­chało w ciągu roku z Wiel­kiej Bry­ta­nii!
Bre­xit: Prawie 100 tys. Pola­ków wyje­chało w ciągu roku z Wiel­kiej Bry­ta­nii!

Z naj­now­szych danych opu­bli­ko­wa­nych przez GUS wynika, że coraz wię­cej Pola­ków decy­duje się na opusz­cze­nie Wiel­kiej Bry­ta­nii.

Według danych GUS jesz­cze w 2017 roku w Wiel­kiej Bry­ta­nii żyło i pra­co­wało 793 tys. osób z Pol­ski, a w roku 2018 było ich już tylko 695 tys.


Liczby opu­bli­ko­wane przez GUS poka­zują, że zale­d­wie w ciągu roku Wielką Bry­ta­nię opu­ścił co dzie­siąty Polak.

Według Gazety Wybor­czej powroty to „efekt Bre­xitu”, bo pol­ska emi­gra­cja w innych kra­jach – Holan­dii czy Niem­czech – nie ule­gła aż tak znacz­nej zmia­nie jak na Wyspach, porów­na­nie liczb z 2017 i 2018 roku to waha­nia wyno­szące kilka tysięcy osób.

Nato­miast według Jakuba Krupy, członka zarządu ośrodka polo­nij­nego POSK, to nie bre­xit jest głów­nym powo­dem maso­wych powro­tów do kraju.


Uważa on, że zarobki w Wiel­kiej Bry­ta­nii były satys­fak­cjo­nu­jące tuż po wej­ściu Pol­ski do UE w 2004 roku, a teraz pobyt na Wyspach prze­staje się opła­cać, zwłasz­cza gdy w rodzi­nie pojawi się dziecko, lub gdy starsi rodzice w Pol­sce wyma­gają opieki.

Wielka Bry­ta­nia spa­dła obec­nie na dru­gie miej­sce w zesta­wie­niu kra­jów pod wzglę­dem liczby prze­by­wa­ją­cych Pola­ków.

Na obecną chwilę najwię­cej pol­skich emi­gran­tów pra­cuje w Niem­czech, gdzie na koniec 2018 roku prze­by­wało 706 tys. osób. Wśród naj­po­pu­lar­niej­szych kie­run­ków emi­gra­cji wymie­nia się rów­nież Holan­dię (123 tys. osób) oraz Irlan­dię (113 tys.).


Zgod­nie z danymi poda­nymi przez bry­tyj­skie MSW po Bre­xi­cie 179,8 tysięcy pol­skich oby­wa­teli dostało prawo sta­łego pobytu w Wiel­kiej Bry­ta­nii. Dane nie doty­czą Pola­ków, któ­rzy ubie­gali się i otrzy­mali oby­wa­tel­stwo tego kraju.

Polacy sta­no­wią naj­więk­szą mniej­szość naro­dową w kraju, jeśli cho­dzi o liczbę zło­żo­nych dotąd wnio­sków o stały pobyt.

Nie są to osta­teczne liczby, gdyż wnio­ski na stały pobyt można w dal­szym ciągu skła­dać.

niedziela, 17 listopada 2019 09:00
 
Polub nas na Facebooku
Obserwuj nas na Twitterze


Czytaj poprzedni artykuł:
Mini­mal­ne wyna­gro­dze­nie wzrośnie do 10 fun­tów na godzinę – obie­cuje Par­tia Pracy
  Czytaj następny artykuł:
Książę William planuje zostać wolontariuszem linii kryzysowej