Zaloguj się Załóż konto
Polish (Poland)English (United Kingdom)

bham.pl Wiadomości Zdrowie Nie­zwy­kła prze­miana cho­rego chłopca po lecze­niu ole­jem z konopi indyj­skich

Nie­zwy­kła prze­miana cho­rego chłopca po lecze­niu ole­jem z konopi indyj­skich

Zdję­cie po lewej poka­zuje chłopca cho­rego na padaczkę zro­bione dwa lata temu.

Tak według jego matki wyglą­dał pra­wie codzien­nie, gdy był pom­po­wany lekami far­ma­ceu­tycz­nymi, wtedy miał wiele ata­ków i był prak­tycz­nie w „sta­nie wege­ta­tyw­nym”.

Zdję­cie po pra­wej poka­zuje tego samego chłopca dziś, po zasto­so­wa­niu lecze­nia olej­kiem CBD i THC pocho­dzą­cym z konopi indyj­skich i po prak­tycz­nym odsta­wie­niu leków.


Teraz ośmio­letni Eddie Wood­man „znów błysz­czy w oczach”, a ilość jego napa­dów padacz­ko­wych się znacz­nie zmniej­szyła.

Chło­pieć się zaczął śmiać, uwiel­bia pły­wać i cie­szy się, kiedy jest bujany na huś­tawce, na którą nie reago­wał 2 lata temu.

43-let­nia matka chłopca Geral­dine Wood­man powie­działa Metro. co. uk, że musiała włą­czyć z pra­cow­ni­kami opieki socjal­nej przez to, że nie zga­dzała się z zale­ce­niami leka­rza, by „robić to, co słuszne” dla swo­jego syna.

Cho­ciaż od 1 listo­pada 2018 roku leka­rze spe­cja­li­ści mogą wypi­sy­wać pacjen­tom lekar­stwa oparte na medycz­nej mari­hu­anie, nie­wielu z nich to robi, powo­łu­jąc się na brak badań i na restryk­cyjne wytyczne.


Zmiana prawa w listo­pa­dzie została wpro­wa­dzona, aby w szcze­gól­no­ści pomóc oso­bom, które cho­rują na poważne przy­padki epi­lep­sji.

Decy­zję o przy­pi­sa­niu pacjen­towi lekar­stwa zawie­ra­ją­cego medyczną mari­hu­anę może pod­jąć lekarz spe­cja­li­sta – np. neu­ro­log lub pedia­tra – ale tylko w sytu­acji, kiedy na rynku nie ma odpo­wied­ni­ków tych lekarstw.

Restryk­cyjne wytyczne powo­dują, że nie­wielu leka­rzy decy­duje się na prze­pi­sy­wa­nie lekarstw opar­tych na medycz­nej mari­hu­anie, przez co ska­zują wielu pacjen­tów na koniecz­ność pry­wat­nego pła­ce­nia za takie leki lub roz­wa­że­nia dostępu do nie­le­gal­nych źró­deł.

Na początku tego tygo­dnia, NHS zatwier­dził dwa nowe leki na bazie konopi indyj­skich jako alter­na­tywa w lecze­niu nie­któ­rych rodza­jów padaczki i stward­nie­nia roz­sia­nego.

czwartek, 14 listopada 2019 11:51
 


Czytaj poprzedni artykuł:
Szczuł kota psem, by ten zagryzł go na śmierć, bo...był pijany. Teraz trafi za kratki
 Czytaj następny artykuł:
Świąteczna reklama John Lewis. Czy znów wzruszy do łez?